Crnogorski English

Državna izborna komisija

Crne Gore

Poslovnik o radu Republičke komisije za sprovođenje referenduma o državnom statusu Republike Crne Gore

Na osnovu člana 18 stav 1 alineja 1 Zakona o referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore («Službeni list RCG», br. 12/06), Republička komisija za sprovođenje referenduma o državnom statusu Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 28.marta 2006. godine, donijela je

P O S L O V N I K

O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA O DRŽAVNOM STATUSU REPUBLIKE CRNE GORE

 

Član 1

Ovim poslovnikom bliže se uređuju način rada i druga pitanja od značaja za rad Republičke komisije za sprovođenje referenduma o državnom statusu Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2

Sjedište Komisije je u Podgorici, u zgradi Skupštine Republike Crne Gore.

Član 3

Komisija ima pečat. Pečat je oblika kruga prečnika 32mm i sadrži grb Republike Crne Gore, naziv Republika Crna Gora i tekst: «Republička referendumska komisija Podgorica».

Komisija ima štambilj koji se izrađuje i koristi saglasno propisima o kancelarijskom poslovanju.

Za potrebe ovjeravanja glasačkih listića Komisija će posebnom odlukom utvrditi potreban broj pečata.

Web stranica Komisije je: www.rrk.cg.yu.

Član 4

Komisija radi i punovažno odlučuje na sjednici.

Komisija može da radi ako sjednici prisustvuje polovina ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 5

Komisiju na sjednicu saziva i predlaže dnevni red predsjednik Komisije, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev najmanje pet članova Komisije.

Komisija se saziva i materijal za sjednicu dostavlja članovima Komisije najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, a po potrebi Komisija se može sazivati i u roku kraćem od 24 časa, telefonom ili na drugi odgovarajući način.

Član 6

Sjednicom Komisije predsjedava predsjednik.

Sekretar Komisije pomaže predsjedniku Komisije u vršenju poslova iz nadležnosti Komisije, organizuje rad Komisije i vrši druge poslove određene ovim poslovnikom i po nalogu Komisije i predsjednika Komisije.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Komisije, predsjednik može ovlastiti člana Komisije, naizmjenično iz obje referendumske opcije, da sazove sjednicu i predsjedava sjednicom Komisije.

Član 7

U slučaju da se na sjednici kojoj ne prisustvuje predsjednik Komisije ne može donijeti odluka zbog jednakog broja glasova članova Komisije, odlučivanje se odlaže za sljedeću sjednicu Komisije.

Član 8

Odluke i druga akta koja donosi Komisija potpisuje predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti, predsjedavajući sjednicom Komisije.

Dopise, obavještenja i druga pismena koji su u funkciji rada Komisije, odnosno realizacije odluka, zaključaka i drugih akata Komisije, po ovlašćenju predsjednika Komisije, može potpisivati sekretar Komisije.

Član 9

Član Komisije, u slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici, dužan je da blagovremeno obavijesti svog zamjenika, kao i sekretara Komisije.

Zamjenik člana Komisije ima ista prava i odgovornosti kao član kojeg zamjenjuje.

Član 10

Član Komisije može davati mišljenja i uputstva organima za sprovođenje referenduma, samo u skladu sa odlukama Komisije i po ovlašćenju Komisije, odnosno predsjednika Komisije.

Član 11

Članovi Komisije na sjednici mogu govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu, a njihovo izlaganje može trajati do tri minuta.

Član 12

O radu sjednice Komisije vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o sjednici, a naročito: datum održavanja sjednice; imena prisutnih članova Komisije, dnevni red sjednice, imena učesnika u raspravi, donijete odluke, zaključke i druge akte i izdvojena mišjeljenja.

O izradi zapisnika stara se sekretar Komisije.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i sekretar Komisije.

Član 13

Javnost rada Komisije obezbjeđuje se:

-objavljivanjem na web stranici Komisije, datuma i vremena održavanja sjednice Komisije, kao i akata i podataka od značaja za sprovođenje referenduma;

– objavljivanjem na web stranici pritužbi iz člana 32 Zakona, u skladu sa odlukom Komisije,

-obavještavanjem javnosti o pojedinačnim odlukama, rješenjima, zaključcima i sl, putem  saopštenja za javnost,

-održavanjem konferencija za medije.

Saopštenja za javnost daje predsjednik Komisije.

Član 14

Radi razmatranja podnijetih pritužbi u vezi sa zloupotrebom državnih resursa i ovlašćenja tokom referendumskog procesa, Komisija obrazuje Radno tijelo, koje čini po tri člana Komisije iz obje referendumske opcije.

Komisija će posebnom odlukom imenovati članove Radnog tijela iz stava 1 ovog člana.

Radno tijelo je dužno da razmotri podnijetu pritužbu najkasnije u roku od 72 časa od časa prijema pritužbe.

Prispjele pritužbe sekretar Komisije odmah dostavlja članovima Radnog tijela.

Sjednicama Radnog tijela predsjedavaju članovi Radnog tijela, naizmjenično iz obje referendumske opcije.

Stručnu pomoć za rad radnog tijela obezbjeđuje sekretar Komisije.

Član 15

O načinu rješavanja po pritužbama, Radno tijelo obavještava Komisiju i o tome se na Komisiji ne vodi rasprava.

Ukoliko se u Radnom tijelu ne može postići saglasnost o načinu postupanja po pritužbi, o tome odlučuje Komisija u plenumu.

Član 16

Stručnu obradu prigovora u vezi sa zaštitom prava građana u referendumskom procesu za sjednicu Komisije vrši sekretar Komisije.

Član 17

U postupku po prigovorima, u pitanjima koja nijesu izričito uređena Zakonom o referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore, Komisija shodno primjenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Član 18

Sekretar, članovi i zamjenici članova Komisije imaju pravo na naknadu za rad i naknadu troškova u vezi sa radom u Komisiji.

Visinu naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje Komisija, posebnom odlukom.

Član 19

Naredbodavac za finansijsko materijalno poslovanje Komisije je sekretar Komisije

Član 20

Sekretar Komisije stara se o čuvanju akata i izvještaja o rezultatima referenduma o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore i drugog materijala u vezi sa referendumskim procesom i korišćenje tog materijala, saglasno zakonu.

O čuvanju pečata i štambilja Komisije stara se sekretar Komisije.

Član 21

U Komisiji se vodi djelovodnik, sređuje i čuva dokumentacija (arhivska građa Komisije), sa kojom se postupa u skladu sa propisom.

Član 22

Pitanja koja se odnose na rad Komisije, a koja nijesu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti posebnom odlukom ili zaključkom Komisije, u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

Član 23

Za obavljanje pojedinih poslova za potrebe Komisije, sekretar Komisije, može angažovati, stručne, administrativne i druge radnike iz pojedinih službi državnih organa.

Stručni konsultanti angažovani za rad Komisije, kada je to neophodno, mogu prisustvovati sjednicama Komisije.

Licima iz stava 1 ovog člana pripada naknada za rad, u skladu sa odlukom Komisije.

Član 24

Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu RCG».

Broj 12

Podgorica, 28. mart 2006. godine

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA O DRŽAVNOM STATUSU REPUBLIKE CRNE GORE

 

 

PREDSJEDNIK

Dr František Lipka

 

pdfPoslovnik o radu Republičke komisije za sprovođenje referenduma o državnom statusu Republike Crne Gore

Pogledajte još

biracki spisakOBRASCI→

Aktuelni obrasci za preuzimanje.

biracki spisakBIRAČKI SPISAK →

Provjerite da li ste upisani u birački spisak.

 

biracki spisakČESTA PITANJA →

U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

biracki spisakEDUKACIJA →

Ovdje možete vidjeti materijal za edukaciju biračkih odbora i birača.

biracki spisakPROVJERI POTPIS →

Aplikacija za provjeru potpisa birača kandidatima, izbornim listama.

dik logo
Državna izborna komisija
Crne Gore